شرایط و تعرفه های سال 1399

شماره حساب جهت واریز : 473568551
به نام انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان نزد بانک تجارت شعبه معلم
لازم به توضیح میباشد مبلغ ورودی و حق عضویت به صورت مجزا در دوفیش جداگانه پرداخت گردد.