3 درخواست انعقاد قرارداد

7و 14 نامه معرفی سرپرست کارگاه توسط شرکت سازنده به سازمان و رونوشت به انجمن جهت تایید همکاری

17ساختار شکست

ارائه فیش حق الزحمه واریزی مربوط به حق ارجاع کار انجمن 4

برنامه زمان بندی کلی پروژه14

نمونه فرم اعلام آمادگی سرپرست کارگاه 6

نمونه فرم نامه اعلام آمادگی مسئول ایمنی 11

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید