شماره کارت انجمن جهت واریز
5859837005359126
بانک تجارت شعبه معلم